Izjava o privatnosti podataka

1. Odgovorno telo

BSH KUĆNI APARATI DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Milutina Milankovića 9ž, Beograd („MI“ u ovom obaveštenju) kao operator ovog web sajta http://www.bosch-home.rs („BSH Grupa“) smo odgovorno telo za upravljanje ličnim podacima korisnika informativnog servisa BSH Grupe („Vi“).

Mi ozbiljno pristupamo zaštiti vaših ličnih podataka. Preduzeli smo tehničke i organizacione korake kako bismo osigurali da mi i naši pružaoci usluga poštujemo propise o zaštiti podataka.

U skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka, u tekstu ispod Vam dajemo informacije o vrsti, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i korišćenja podataka pribavljenih u vezi sa vašom upotrebom BSH Grupe.

2. Lični podaci

Lični podatak je svaka informacija koja se može koristiti za otkrivanje vašeg identiteta. Ova vrsta informacija je na primer, vaše ime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona. Korišćenje cookies-a (Dodatni deo, 1), koji nisu direktno vezani za vaš identitet, može biti prikupljena informacija, npr. kako koristite BSH Grupu, koja je takođe lični podatak, ukoliko je takva informacija zasnovana na korisničkoj identifikaciji i na taj način individualizovana prikupljena, sačuvana i procenjena. Podaci koji nisu lični jesu informacije koje su sakupljene, odnosno grupisane u veće, neprilagodljive jedinice, sumirane, prikupljene i procenjene.

3. Prikupljanje i prisvajanje podataka

Vi možete koristiti Informativni servis BSH Grupe bez otkrivanja vašeg identiteta. Detalji o informacijama koje prikupljamo kao standardne kada pristupite Informativnom Servisu navedeni su dole u odeljku „Web server log podaci“ i „Korisnički profili koji koriste pseudonime“.

Ukoliko se registrujete za neki od naših personalizovanih servisa (npr. myBosch) ili poručite proizvod (npr. u prodavnici zaliha) mi ćemo Vas pitati za ime i druge lične informacije, pogledati odeljak „Registracija na BSH Grupu“.

Svaki lični podatak koji učinite dostupnim, mi koristimo i obrađujemo za svrhe za koje stan nam i dostavili podatak. Informaciju dostavljenu preko kontakt formulara, na primer, koristimo za obradu vašeg pitanja.

4. Web server log podaci

Kada pristupate informacionom servisu BSH Grupe, vaš web pretraživač je tehnički konfigurisan da automatski prenese sledeće podatke („log podaci“) na naš web server, koje mi posle čuvamo u log fajlovima:

 • Datum pristupa
 • Vreme pristupa
 • URL upućujućeg web
 • Preuzete fajlove
 • Obim prenosa podataka
 • Tip i verziju pretraživača
 • Operativni sistem
 • IP adresu
 • Naziv domena vašeg internet provajdera

Ovo su isključivo informacije koje ne omogućuju da budete identifikovani. Ove informacije su neophodne u tehničke svrhe u cilju uredne dostave sadržaja koji zahtevate i njihovo prikupljanje je neizbežni aspekt korišćenja web sajta. Log podaci analiziraju se u čisto statističke svrhe u cilju unapređenja našeg web sajta i njegove fundamentalne tehnologije, nakon čega se isti brišu.

Log podaci se čuvaju odvojeno od drugih podataka (npr. podataka navedenih u odeljku 5.), koji su prikupljeni kao deo vaše upotrebe Informativnog servisa BSH Grupe.

5. Korisnički profili koji koriste pseudonime

Mi koristimo cookies-e i prateće piksele za prikupljanje podataka o Vašoj upotrebi Informativnog servisa (i njegovih biltena) u svrhe reklamiranja i istraživanja tržišta, i u cilju usklađivanja Informativnog servisa BSH Grupe sa potrebama korisnika. Prikupljanje ovih korisničkih podataka i kreiranje korisničkog profila provodi se na anonimnoj bazi korišćenjem cookie ID-a.

Mi kreiramo i čuvamo ove korisničke profile isključivo u anonimnoj formi i ne mešamo ih sa Vašim imenom ili sa bilo kojom drugom informacijom kao što je e-mail adresa koja može otkriti Vaš identitet.

Mi preuzimamo korisničke podatke i kreiramo korisnički profil uz pomoć Adobe Analytics servisa kompanije Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dablin 24, Irska ("Adobe"). Informacija o Vašem korišćenju Informativnog servisa BSH Grupe prenosi se serverima u Adobe-u, gde se analizira i vraća nama kao kumulativni podaci, što otkriva trendove o opštoj upotrebi web sajta.

Vi ste ovlašćeni da prigovorite na prikupljanja Vaših korisničkih podataka i na kreiranje anonimnog korisničkog profila ove vrste (opt-out). Ovome možete prigovoriti na Adobe opt-out web sajtu. Za funkcionisanje cookies-a i opt-out opcije u Adobe Analytics, molimo pogledajte zvaničnu dokumentaciju dostavljenu od strane Adobe-a na sledećem URL-u: .

I / ili

Za prikupljanje korisničkih podataka i za kreiranje korisničkog profila mi koristimo servis Google Analytics kompanije Google Analytics of Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Obrada podataka vrši se u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlji u kojoj ne važi Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti građana u vezi sa obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (Sl. glasnik L. 281 p 31). Informacije o Vašem korišćenju web sajta BSH Grupe preneće se na Google server, analiziraće se i vratiti nama kao kumulativni podaci, izražavajući trendove o opštoj upotrebi web sajta.

Vi ste ovlašćeni da prigovorite na prikupljanja vaših korisničkih podataka i na kreiranje anonimnog korisničkog profila ove vrste (opt-out). Ovome možete prigovoriti na Google opt-out web sajtu. Za funkcionisanje cookies-a i opt-out opcije u Google Analytics, molimo pogledajte zvaničnu dokumentaciju dostavljenu od strane Google-a na sledećem URL-u:

6. Prosleđivanje podataka trećim eksternim licima

Mi radimo sa nizom različitih pružalaca usluga da bismo obezbedili Informativni servis BSH Grupe i to (uneti ime i adresu pružalaca usluga koji će biti uključeni u postupak). Kako obavezujemo ove pružaoce usluga da postupaju po našim striktnim instrukcijama kada obrađuju podatke, kao angažovani obrađivači podataka u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti podataka, Vaša saglasnost nije neophodna za obradu podataka od strane ovih eksternih lica.

Ukoliko, u drugim slučajevima, propisi o zaštiti podataka zahtevaju od nas da pribavimo Vašu saglasnost u cilju dostave pružaocima usluga podataka koji se odnose na korisnike Informativnog servisa BSH Grupe, mi ćemo Vas zasebno obavestiti i nećemo preneti Vaše podatke bez Vaše prethodne saglasnosti.

7. Registracija na Informativni servis BSH Grupe

Prilikom registracije za korišćenje naših personalizovanih servisa, mi pribavljamo određene lične podatke. Tokom postupka registracije npr. za myBosch i prodavnicu zaliha, zahtevaće se sledeće informacije:

Optional information / Opcione informacije:

 • Mobile number / Broj mobilnog telefona
 • Date of birth / Datum rođenja
 • Answering the question „How did you hear about Bosch?“ / Odgovor na pitanje “Kako ste čuli za Bosch?”
 • Grant consent to receipt advertising / Data saglasnost na primanje reklama.

Ukoliko ste registrovani, možete pristupiti sadržaju i uslugama koje nudimo samo registrovanim korisnicima. Registrovani korisnici takođe imaju opciju da u svako doba izmene ili obrišu podatke date prilikom registracije. Dodatno, mi takođe možemo u svako doba dostaviti sve detalje u vezi sa ličnim informacijama koje smo prikupili o Vama. Po Vašem zahtevu mi ćemo ispraviti ili izbrisati informaciju koju posedujemo o Vama, ukoliko ne postoji obavezni period zadržavanja. Da biste nas kontaktirali o ovome, molimo koristite kontakt podatke koji su dati na kraju ove Izjave o privatnosti podataka.

8. Newsletter

Kada se registrujete na pretplatu za naš newsletter, podaci koje dostavite biće korišćeni isključivo u ove svrhe.

Za efikasnu registraciju mi zahtevamo Vaše ime i važeću e-mail adresu. Kako bismo potvrdili da je prijavu izvršio stvarni vlasnik e-mail adrese mi koristimo "double-opt-in" metod. U ove svrhe, mi beležimo porudžbinu biltena, slanje konfirmacionog e-maila i prijem tamo zahtevanog odgovora. Podaci će biti korišćeni isključivo za slanje biltena i neće se deliti sa trećim licima.

Saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka i kasniju upotrebu za dostavljanje biltena može biti opozvana u svako doba. U svakom biltenu možete pronaći odgovarajući link. Vi se takođe možete odjaviti direktno na sajtu BSH Grupe u svako doba ili nam preneti Vaš zahtev preko odgovarajućih opcija za kontakt koje su navedene na kraju ovog dokumenta.

9. Kontakt formular

Kada nas kontaktirate putem e-mail-a ili kontakt formulara, detalji koje dostavite biće čuvani i korišćeni za svrhu obrade Vašeg zahteva i za eventualan prateća pitanja.

10. Podaci o maloletnicima

Maloletnici ne mogu prenositi lične podatke na nas bez saglasnosti njihovih roditelja ili staratelja.

11. Linkovi za druge web sajtove

Informativni servis sadrži linkove za druge web sajtove. Mi nemamo uticaj na usaglašenost ili neusaglašenost operatera ovih sajtova sa pravilima o zaštiti podataka.

12. Pravo na informacije i ispravke, brisanje i blokiranje podataka

Davanje ove saglasnosti za dostavljanje i obradu ličnih podataka je dobrovoljno. Međutim, nedavanje saglasnosti će imati za posledicu nemogućnost da pristupite i koristite Informativni servis BSH Grupe, na način kako je ovde navedeno.

Saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka može biti opozvana u svako doba. U svakom biltenu možete pronaći odgovarajući link. Vi se takođe možete odjaviti direktno na sajtu BSH Grupe u svako doba ili nam preneti Vaš zahtev preko odgovarajućih opcija za kontakt koje su navedene na kraju ovog dokumenta. U slučaju opoziva saglasnosti može biti u obavezi da nam nadoknadite bilo koje i sve opravdane troškove koji su nastali i pretrpljenu štetu, u skladu sa propisima koji se tiču odgovornosti za štetu.

U slučaju nedozvoljene obrade Vaših ličnih podataka imaćete pravo da od nas i/ili pružaoca usluge kojeg angažujemo tražite da ispravimo, ažuriramo ili obrišemo te podatke, kao i da prekinemo ili obustavimo obradu.

Molimo Vas da sva pitanja o zaštiti podataka ili zahteve za ispravku, blokiranje ili brisanje vaših ličnih podataka uputite direktno na kontakt osobe navedene u pravnom obaveštenju sajta.

Dodatno, Vaši ti lični podaci će se prenositi iz Republike Srbije u državu potpisnicu Konvencije Saveta Evrope o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Vaši lični podaci će se prenositi iz Republike Srbije u državu koja nije potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka ili na međunarodnu organizaciju, ukoliko ta država ili međunarodna organizacija ima na snazi propis ili ugovor o prenosu podataka koji obezbeđuje nivo zaštite podataka koji je jednak onom koji je predviđen Konvencijom. U drugom slučaju, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka će utvrditi da li su ovi uslovi ispunjeni i da li su izvršene mere zaštite neophodne za prenos podataka iz Republike Srbije i ovlastiće taj prenos.

13. Izmene obaveštenja o zaštiti podataka

Ovo obaveštenje o zaštiti podataka biće izmenjeno, ukoliko je potrebno, u cilju obaveštenja o svim promenama u našim uslugama koje su od značaja za zaštitu podataka, npr. ako su uvedene nove usluge ili u cilju ispunjenja važećih zakonskih zahteva.

14. Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa zaštitom podataka, molimo pošaljite e-mail na sledeću e-mail adrese:

BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Ova Izjava o privatnosti podataka važeća je od: 19. februara 2015. godine.

15. Cookies

Mi takođe koristimo „cookies-e“ kao i drugi web sajtovi. Cookies su mali tekstualni fajlovi koji se prenose preko web stranice servera na vaš hard disk. Na ovaj način, mi automatski primamo određene podatke kao što su IP adresa, pretraživač koji se koristi, operativni sistem na vašem računaru i vaša konekcija na internet.

Cookies se ne mogu koristiti za učitavanje programa ili prenošenje virusa na vaš računar. Sa informacijom sadržanom u cookies, mi možemo pojednostaviti upotrebu i omogućiti ispravno prikazivanje našeg web sajta.

U svakom slučaju, podaci koje prikupljamo ne mogu se deliti sa trećim licima bez vaše saglasnosti.

Naravno, vi možete uvek pregledati naš web sajt bez cookies-a. Internet pretraživač je uvek podešen da prihvata cookies. Vi možete isključiti upotrebu cookies-a u svako doba preko važećeg podešavanja pretraživača. Molimo koristite opciju za pomoć vašeg pretraživača kako biste saznali kako da izmenite ova podešavanja. Imajte na umu da pojedine funkcije našeg web sajta neće moći da rade ukoliko ste isključili upotrebu cookies-a.

16. Upotreba plug-in-a kao delova društvenih medija

[Facebook]

Web sajt BSH Grupe koristi plug-in-ove („plug-in“) sa socijalne mreže Facebook.com, kojom upravlja Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Plug-in-ovi se identifikuju Facebook logom ili sufiksom “Facebook”, “like”, ili “share”.

Ukoliko posetite stranu na našem web sajtu koja sadrži takve plug-in-ove, oni su inicijalno isključeni. Plug-in-ovi nisu uključeni dok ne pritisnete dugme koje je dostupno. Omogućavanjem plug-in-ova uspostavljate vezu sa Facebook-om i dajete vašu saglasnost na prenos podataka na Facebook. Ukoliko ste povezani na Facebook, Facebook može povezati vašu posetu sa vašim Facebook nalogom. Ukoliko pritisnete predmetno dugme, odgovarajuća informacija prenosi se direktno na Facebook preko vašeg pretraživača i tu se čuva.

Za informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Facebook-a, vašim pravima i podešavanjima koja možete da konfigurišete za zaštitu vaše privatnosti, molimo da pogledate Facebook obaveštenje o privatnosti podataka.

Ukoliko ne želite da Facebook prikuplja podatke o vama preko našeg web sajta, morate se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite naš sajt.

[Google+]

Web sajt BSH Grupe koristi plug-in-ove („plug-in“) sa socijalne mreže plus.google.com, čiji je operator Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Plug-in-ovi su identifikovani sa Google+ logom ili sufiksom “Google+” ili “Google plus” ili “+1”.

Ukoliko posetite stranu na našem web sajtu koja sadrži takve plug-in-ove, oni su inicijalno isključeni. Plug-in-ovi nisu uključeni dok ne pritisnete dugme koje je dostupno. Omogućavanjem plug-in-ova uspostavljate vezu sa Google+ i dajete vašu saglasnost na prenos podataka na Google+. Ukoliko ste povezani na Google+, Google može povezati vašu posetu sa vašim Google+ nalogom. Ukoliko pritisnete predmetno dugme, odgovarajuća informacija prenosi se direktno na Google preko vašeg pretraživača i tu se čuva.

Za informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Google+, vašim pravima i podešavanjima koja možete da konfigurišete za zaštitu vaše privatnosti, molimo da pogledate Google obaveštenje o privatnosti podataka.

Ukoliko ne želite da Google prikuplja podatke o vama preko našeg web sajta, morate se odjaviti sa Google+ pre nego što posetite naš sajt.

[YouTube]

Web sajt BSH Grupe koristi YouTube video platformu čiji je operator YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma koja omogućava pregled audio i video fajlova.

Kada učitate stranicu na našem web sajtu, integrisani YouTube plejer uspostavlja konekciju na YouTube sa ciljem da osigura tehnički prenos video i audio fajla. Kada se uspostavi veza sa YouTube-om podaci se prenose na YouTube.

Za informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, daljoj obradi i upotrebi podataka od strane YouTube-a, vašim pravima i podešavanjima koja možete da konfigurišete za zaštitu vaše privatnosti, molimo da pogledate YouTube obaveštenje o privatnosti podataka.

[Twitter]

Web sajt BSH Grupe koristi plug-in-ove („plug-in“) sa socijalne mreže Twitter, čiji je operator Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Plug-in-ovi su identifikovani sa Twitter logom ili sufiksom “tweet”.

Ukoliko posetite stranu na našem web sajtu koja sadrži takve plug-in-ove, oni su inicijalno isključeni. Plug-in-ovi nisu uključeni dok ne pritisnete dugme koje je dostupno. Omogućavanjem plug-in-ova uspostavljate vezu sa Twitter-om i dajete vašu saglasnost na prenos podataka na Twitter. Ukoliko ste povezani na Twitter, Twitter može povezati vašu posetu sa vašim Twitter nalogom. Ukoliko pritisnete predmetno dugme, odgovarajuća informacija prenosi se direktno na Twitter preko vašeg pretraživača i tu se čuva.

Za informacije o obimu i svrsi prikupljanja podataka, daljoj obradi i upotrebi podataka od strane Twitter-a, vašim pravima i podešavanjima koja možete da konfigurišete za zaštitu vaše privatnosti, molimo da pogledate Twitter obaveštenje o privatnosti podataka.

Izjava o privatnosti podataka

MyBosch

Prijavite se besplatno i uživajte u mnogim pogodnostima!

Naš servis

Izvanredan servis – pre i nakon kupovine.

011 35 37 008

Iskusite Bosch

Otkrijte kvalitet, savršenost i pouzdanost.

Pronađite prodajni objekat

Pronađite prodajne objekte blizu vas!